www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Operacjonalizacja zmiennych

Operacjonalizacja zmiennych

Do pomiaru wartości poszczególnych zmiennych w obu grupach badawczych wykorzystałam cztery rodzaje narzędzi.: Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia u osób w okresie wczesnej dorosłości, Kwestionariusz Poczucia Bycia Etykietowanym, Kwestionariusz Stereotypizacji oraz Kwestionariusz Płci Psychologicznej A. Kuczyńskiej.

Narzędzie 1 pt. Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia u osób w okresie wczesnej dorosłości.

W obu grupach (wśród osób o orientacji homoseksualnej i heteroseksualnej) poziom poczucia jakości życia zbadałam przy użyciu kwestionariusza Kiddo-KINDL. Kwestionariusz ten został przetłumaczony przez Martę Stolarską, a opracowany przez Annę Brzezińską.

Konstrukcja narzędzia

Kiddo-KINDL służy do badania poczucia jakości życia wśród dzieci i młodzieży. Koncentruje się na podstawowych wymiarach zdrowia. Dostępny jest w trzech formach dla trzech grup wiekowych:

Dla formy B i C kwestionariusz dostępny jest w dwóch wersjach: samooceny oraz arkusz oceny dokonanej przez rodziców. Dla najmłodszych dzieci kwestionariusz (A) dostępny jest tylko w wersji dla rodziców.

Wszystkie trzy formy kwestionariusza zawierają 40 pozycji (skala Likerta) dotyczących czterech wymiarów:

W wersji dla młodzieży dodano siedem pozycji do podstawowych 40.

Dla potrzeb pracy zmodyfikowano nieznacznie kwestionariusz C, korygując wybrane pytania i dostosowując je do sytuacji osób w wieku 23-34 lata. Zmiany te polegały głównie na zmianie miejsca: określenie szkoła zostało zmienione na miejsce pracy/studia oraz zmianie grupy z rodzice na rodzice/bliscy. Zadaniem badanego jest zaznaczenie odpowiedzi, które odpowiada jego doświadczeniu z ostatniego tygodnia. Pytania są zamknięte, a odpowiedź można zaznaczyć na pięciostopniowej skali (nigdy - rzadko - czasem - często - cały czas).

Procedura badania

Czas przeznaczony na odpowiedź nie jest ściśle ograniczony, ale przyjmuje się że badany powinien odpowiedzieć na pytania w przedziale 5-15 minut. Średni czas wykonania wynosi 10 minut. Dopuszczone jest przeprowadzenie badania przez telefon i Internet, gdyż nie jest wymagana obecność badającego podczas badania.

Ocena i zasady interpretacji wyników

Kwestionariusz KINDL analizuje się poprzez dodanie wszystkich wyników dla każdej z podskal. Podstawą analizy jest odpowiedz na przynajmniej 70 % odpowiedzi w podskalach. Należy pamiętać, że niektóre pytania mają wartości odwrócone. Istnieją trzy sposoby interpretacji wyników:

1. Sposób pierwszy uwzględnia relacje między idealnym wynikiem a wartością aktualnie uzyskaną przez daną osobę lub populację,

2. Drugi sposób polega na porównaniu podskal z grupą odniesioną pod względem wieku, płci, rodzaju choroby. Można tu też porównać ze zdrową grupa kontrolną i porównać uzyskane wyniki,

3. Trzeci sposób łączy kliniczną obserwację z wynikami kwestionariusza. Można to porównać obserwacje kliniczne z własną oceną zdrowia badanej osoby.

Narzędzie 2 pt. Kwestionariusz Poczucia Bycia Etykietowanym i Kwestionariusz Stereotypizacji

Kwestionariusze: Poczucia Bycia Etykietowanym i Stereotypizacji stworzony został na potrzeby pisania tej pracy.

Konstrukcja narzędzia

Kwestionariusz ten występuje w badaniu w dwóch wersjach:

a) dla osób o orientacji homoseksualnej - Kwestionariusz Poczucia Bycia Etykietowanym

b) dla osób o orientacji heteroseksualnej - Kwestionariusz Stereotypizacji

Oba kwestionariusze zawierają 28 pytań zamkniętych.

Dla osób o orientacji homoseksualnej zastosowano dwustopniową skalę odpowiedzi (tak - nie) do pytania: Czy spotkałeś (aś) się osobiście z poniższymi poglądami na temat homoseksualizmu i osób o orientacji homoseksualnej?

W kwestionariuszu dla osób o orientacji heteroseksualnej zastosowano te same odpowiedzi do pytania: Czy zgadzasz się z postawionymi niżej stwierdzeniami dotyczącymi homoseksualizmu i osób o orientacji homoseksualnej? Skala odpowiedzi jest tu następująca: tak - raczej tak - raczej nie - nie.

Procedura badania

W obu przypadkach nie ma ograniczeń czasowych dotyczących wypełniania kwestionariusza. Czas wypełniania waha się od 5 do 15 minut. Nie jest niezbędna obecność badającego, dlatego badania można przeprowadzić przez telefon i Internet.

Ocena i zasady interpretacji wyników

Kwestionariusze analizuje się osobno dla dwóch grup - grupy homoseksualnej i heteroseksualnej.

a) Dla osób o orientacji homoseksualnej w Kwestionariuszu Poczucia Bycia Etykietowanym minimalna ilość punktów wynosiła 0 (niski stopień poczucia bycia etykietowanym), natomiast maksymalna ilość punktów wyniosła 28 (bardzo wysoki stopień poczucia bycia etykietowania). Zastosowano tu następujące przedziały:

0-5 - bardzo niski stopień poczucia bycia etykietowanym,

6-11 - niski stopień poczucia bycia etykietowanym,

12-17 - średni stopień poczucia bycia etykietowanym,

18-23 - wysoki stopień poczucia bycia etykietowanym,

24-28 - bardzo wysoki stopień poczucia bycia etykietowanym.

b) Dla osób o orientacji heteroseksualnej w Kwestionariuszu Stereotypizacji minimalna ilość punktów wyniosła 0 (niski stopień stereotypizacji) natomiast maksymalna ilość punktów wyniosła 84 (bardzo wysoki stopień stereotypizacji). Zastosowano tu następujące przedziały:

0- 16 - niski stopień stereotypizacji,

17-33 - umiarkowany stopień stereotypizacji,

34-50 - średni stopień stereotypizacji,

51-67 - wysoki stopień stereotypizacji,

68-84 - bardzo wysoki stopień stereotypizacji.

Narzędzie 3 pt. Kwestionariusz A. Kuczyńskiej

W obu grupach (wśród osób o orientacji homoseksualnej i heteroseksualnej) płeć psychologiczną zbadano przy użyciu Kwestionariusza Płci Psychologicznej Alicji Kuczyńskiej.

Konstrukcja narzędzia

Inwentarz służący do oceny Płci Psychologicznej (IPP) składa się z 35 pozycji, z których 15 odzwierciedla kulturowy stereotyp kobiecości (tworząc Skalę Kobiecości), a 15 - męskości (tworząc Skalę Męskości). Pozostałe 5 to pozycje buforowe. Składają się na nie cechy neutralne, w jednakowym stopniu przypisywane kobietom i mężczyznom. Pozycje zostały w Inwentarzu umieszczone w kolejności losowej. Na arkuszu odpowiedzi umieszczona jest instrukcja. Osoba badana ma za zadanie zaznaczenie na pięciostopniowej skali (od 0 do 4) wybranej odpowiedzi według klucza: 0- zupełnie taki nie jestem, 1- raczej nie jestem taki, 2- jestem taki w przeciętnym stopniu, 3- raczej jestem taki, 4- taki właśnie jestem. W oryginalnym Inwentarzu była skala od 1 do 5 (1- odpowiadała odpowiedzi - "zupełnie taki nie jestem" itd.) . Zmieniona została, gdyż wydaje się, że zaznaczenie 1 do odpowiedzi "zupełnie taki nie jestem" może być mylące.

Procedura badania

Czas nie jest ograniczony, średnio wypełnienie zabiera około 10 minut, jeśli osoba chce dłużej zastanowić się nad jakąś odpowiedzią, należy zasugerować że jest to zbyteczne i powinna zaznaczyć pierwszą odpowiedź jaka jej się nasuwa. Badania mogą być przeprowadzone w grupach lub indywidualnie. Nie jest obowiązkowa obecność badanego dlatego też dopuszczane jest przeprowadzenie badań przez telefon lub Internet.

Ocena i zasady interpretacji wyników

Wynik oblicza się oddzielnie dla Skali Męskości i dla Skali Kobiecości sumując wszystkie punkty z pozycji danej skali. Uzyskane wyniki porównuje się z danymi umieszczonymi w tabeli. Pozwala to na określenie typu płci psychologicznej. Uzyskane wyniki należy interpretować ostrożnie pamiętając, że IPP29 mierzy jedynie pewien aspekt płci psychologicznej jednostki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.