www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Plan i etapy badań

Plan i etapy badań

Badania są przeprowadzone w oparciu o procedurę korelacyjno - regresyjną (por. Brzeziński, 1997). Dzieli się ona na dwa zasadnicze etapy: 1. Badania pilotażowe i 2. Badania właściwe.

Badania pilotażowe

Celem przeprowadzenia badań pilotażowych było sprawdzenie poprawności konstrukcji narzędzi badawczych i poprawa ewentualnych błędów. W badaniach pilotażowych, przeprowadzonych na grupie 5 osób sprawdzono przygotowane narzędzia pod kątem ich zrozumiałości dla osób badanych. Badania te przeprowadzono w dniach 15-16 czerwca 2001 roku. Badani wystąpili w roli sędziów kompetentnych, a ich zadaniem było wypełnienie kwestionariuszy. W wyniku tych badań dokonano następujących zmian w narzędziach przygotowanych do badań: okazało się, że rozmieszczenie odpowiedzi na kwestionariuszu jest nieprawidłowe ponieważ osoby nie mogły zakreślać wybranej odpowiedzi, gdyż następowało przesunięcie się w wierszach kolejnych pytań (w kwestionariuszach wysyłanych za pomocą Internetu). Dlatego też zmieniono polecenie i poproszono o zabarwienie kratki z wybraną odpowiedzią. Wszystkie pytania okazały się zrozumiałe.

Badania właściwe

Celem badań właściwych była weryfikacja hipotez w oparciu o otrzymane dane. Badania zostały przeprowadzone jednoetapowo.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.