www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Analiza wyników badań własnych

Analiza wyników badań własnych

Wprowadzenie

W rozdziale tym zostaną przedstawione wyniki badań na podstawie których nastąpi weryfikacja postawionych na początku pracy hipotez. Statystyczny opis uzyskanych wyników zostanie przedstawiony osobno dla każdej zmiennej. Do badań wykorzystano średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Przedstawiony zostanie test istotności różnic między porównywanymi grupami - test t-Studenta dla tzw. grup niezależnych i test t-Studenta dla tzw. grup zależnych oraz test chi2. Jako metoda korelacji wykorzystany został współczynnik r-Pearsona do analizy siły związku. Analiza skupień została przedstawiona wg metody k-średnich jako podstawa do wyodrębnienia grupy osób podobnych do siebie ze względu na badane zmienne. Grupą eksperymentalną jest grupa osób o orientacji homoseksualnej, grupa kontrolną - osoby heteroseksualne.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Statystyczny opis uzyskanych wyników


Statystyczna weryfikacja hipotez


Analiza skupień


Wnioski z badań


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.