www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Analiza wyników badań własnych » Wnioski z badań

Wnioski z badań

W pracy wyróżniona została zmienna zależna główna: poczucie jakości życia, zmienne niezależne główne: fakt bycia osobą o orientacji homoseksualnej, płeć biologiczną, płeć psychologiczna, poczucie bycia etykietowanym i zmienne niezależne uboczne: miejsce zamieszkania i struktura rodziny. Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikacje postawionych na początku pracy hipotez.

W pracy przyjęto 8 hipotez. Dwie hipotezy zostały rozbite ze względu na podział na orientację psychoseksualną. Wynika to z faktu, że poczucie etykietowania zostało przeprowadzone tylko wśród osób o orientacji homoseksualnej, natomiast mechanizm stereotypizacji został zbadany tylko wśród osób o orientacji heteroseksualnej. Przeprowadzone badania pozwalają na przedstawienie Tab. 3.24.

Tab. 3. 24. Weryfikacja hipotez - analiza zbiorcza.

nr hipoteza decyzja
1 Etykietowanie wpływa na poczucie jakości życia +/-
1a Stereotypizacja wpływa na poczucie jakości życia -
2 Miejsce zamieszkania wpływa na poczucie bycia etykietowanym +/-
2a Miejsce zamieszkania wpływa na stereotypizację -
3 Miejsce zamieszkania wpływa na poczucie jakości życia +/-
4 Płeć biologiczna ma nieistotny wpływ na poczucie jakości życia. +
5 Płeć psychologiczna ma wpływ na poczucie jakości życia. +/-
6 Struktura rodziny ma nieistotny wpływ na poczucie jakości życia. +
7 Stopień ujawnienia orientacji ma wpływ na poczucie jakości życia +/-
8 Stopień ujawnienia jest zależny od miejsca zamieszkania. brak danych

Jak wynika z przedstawionej wyżej Tab. 3.24. dwie spośród ośmiu hipotez zostały przyjęte całkowicie, pięć hipotez potwierdziło się częściowo, a dwie zostały odrzucone. Dla ostatniej hipotez brak danych do jej potwierdzenia.

Jak więc widać zmienna zależna główna: poczucie jakości życia zależy od wielu czynników - etykietowania, miejsca zamieszkania, płci psychologicznej i stopnia ujawnienia swej orientacji.

Rezultaty analizy statystycznej zawiera Załącznik nr 7.

W pracy zbadano także wewnętrzne powiązania między obszarami Poczucia Jakości Życia. Wyniki zawiera Tab. 3. 25. oraz Załącznik nr 7.

Tab. 3.25. Powiązania pomiędzy obszarami Poczucia Jakości Życia


zmienna osoby homoseksualne osoby heteroseksualne
t p t p
Psyche

Soma

14,865 0,00 11,27 0,00
Psyche

Polis

19,275 0,00 13,70 0,00
Psyche

Codz.Funkcj.

10,526 0,00 8,58

0,00


Soma

Polis

7,344 0,00 4,294 0,000046
Soma

Codz.Funkcj.

-2,952 0,004 -2,708 0,008
Polis

Codz.Funkcj.

-11,238 0,00 -6,29 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie testu t-Studenta dla prób zależnych

Rys. 3.16a. i Rys. 3.16b. przedstawiają odległości wiązań między wyodrębnionymi zmiennymi.

Rys. 3.16a. Odległości wiązań między wyodrębnionymi zmiennymi dla osób homoseksualnych

Rys. 3.16b. Odległości wiązań między wyodrębnionymi zmiennymi dla osób heteroseksualnych

Punktem wyjścia w tej pracy było twierdzenie, że orientacja homoseksualna istnieje obok heteroseksualnej. Nie ma tu mowy o dewiacji, czy patologii. Obie orientacje traktowane są w kategorii normy. Przeprowadzone badania pokazują jednak, że osoby heteroseksualne różnią się od osób o orientacji homoseksualnej. Główne założenie pracy brzmiało, iż poczucie jakości życia osób o orientacji heteroseksualnej jest inne niż poczucie jakości życia osób o orientacji homoseksualnej. Założenie to zostało wyłonione przede wszystkim na podstawie intuicji, ponieważ osoby homoseksualne nie mogą wykonywać wielu ról społecznych i bardzo często nie mogą (lub nie chcą) ujawnić swej orientacji. W związku z tym nasuwa się wniosek, iż ich poczucia jakości życia będzie niższe. Badania w grupie osób homoseksualnych zostało przeprowadzane w dwóch grupach. Pierwsza to osoby, które odpowiedziały na ogłoszenie umieszczone w Internecie, druga to osoby z jednego z ośrodków terapeutycznych. Wyniki w tych dwóch grupach różnią się od siebie. Może być to spowodowane faktem, iż ogłoszenie zamieszczone w Internecie wywołało oburzenie i protesty. W odpowiedzi przyszło ponad sto listów w których autorzy protestowali przeciw udowadnianiu, iż ich poczucie jakości życia jest niższe35, mimo iż w ogłoszeniu nie było mowy na temat udowadniania czegokolwiek. Nasuwa się wniosek iż wśród tych osób nastąpił mechanizm samoobrony. Wydaje się, że wiele z tych osób odpowiadało nieszczerze w kwestionariuszach by za wszelką cenę udowodnić, iż ich poczucie jakości życia jest bardzo wysokie36. Obok nich były osoby, którym temat pracy wydał się bardzo ciekawy. Urywki listów w odpowiedzi na ogłoszenie zawiera Załącznik nr 10.komentarze

Przecież homoseksualizm to choroba...bo niby jak to się dzieje, że terapeuci potrafią niektórych wyleczyć.

skomentowano: 2010-12-26 16:07:41 przez: sław

Homoseksualizm to nie jest choroba i terapeuci nie potrafią z niego nikogo "wyleczyć". Psycholog, który próbuje stosować terapię naprawczą i wpływać na kierunek orientacji seksualnej postępuje niezgodnie z wymogami swego zawodu i wbrew etyce. Odpowiedz sobie sam na pytanie: czy dałoby się Ciebie wyleczyć z heteroseksualności???

skomentowano: 2012-02-27 01:26:13 przez: emilia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.