www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Analiza wyników badań własnych » Statystyczny opis uzyskanych wyników

Statystyczny opis uzyskanych wyników

Na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniły się wyniki przedstawione poniżej.

Zmienne niezależne uboczne

W pracy wyróżniono dwie zmienne niezależne uboczne, a mianowicie: miejsce zamieszkania i strukturę rodziny.

Miejsce zamieszkania osób badanych

W badanych grupach rozkład miejsca zamieszkania był następujący:

Tab. 3.1. Rozkład miejsca zamieszkania w badanych grupach

X f1 f2 %1 %2
wieś 22 20 25,6 20,7
małe miasto 27 27 30 31
duże miasto 41 40 44,4 48,3
90 87 100 100

f1 - grupa o orientacji homoseksualnej

f2 - grupa o orientacji heteroseksualnej

Pomiędzy grupami występują małe różnice w rozkładzie miejsca zamieszkania. W badanych grupach największą ilość stanowią osoby mieszkające w dużych miastach (pow. 150 tys. mieszkańców), najmniejszą zaś osoby mieszkające na wsi (Por. Rys. 3. 1a. i 3.1b).

Rys. 3.1 a Rozkład miejsca zamieszkania w grupie osób homoseksualnych

Rys. 3.1 b Rozkład miejsca zamieszkania w grupie osób heteroseksualnych

Grupy jak widać są homogeniczne.

Struktura rodziny osób badanych

W badaniu dotyczącym struktury rodziny badanych osób wyróżniono następujące elementy: posiadanie rodzeństwa i posiadanie rodziców.

Tab. 3.2. Struktura posiadania rodzeństwa w badanych grupach

X f1 f2 %1 %2
Brak rodzeństwa 38 33 42,2 37,9
Jedno rodzeństwo 33 45 36,7 51,8
Dwoje rodzeństwa 12 5 13,3 5,7
Troje rodzeństwa 4 3 4,5 3,4
Czworo rodzeństwa 3 1 3,3 1,2
90 87 100 100

f1 - grupa o orientacji homoseksualnej

f2 - grupa o orientacji heteroseksualnej


Rys. 3.2 a Rozkład posiadania rodzeństwa w grupie osób homoseksualnych


Rys. 3.2 b Rozkład posiadania rodzeństwa w grupie osób heteroseksualnych

Jak widać na Rys. 3.2a. i 3.2b. największa liczba osób w grupie I nie posiada rodzeństwa, natomiast w grupie II - ma jedno rodzeństwo. Rozkład posiadania rodziców przedstawia Tab. 3.3. i Rys. 3.3a. i 3.3b.

X f1 f1 %1 %2
Oboje rodzice żyją 72 71 80 81,6
Matka nie żyje 8 5 8,9 5,7
Ojciec nie żyje 10 11 11,1 12,7
90 87 100 100
Tab. 3.3. Rozkład posiadania rodziców w badanych grupach

f1 - grupa o orientacji homoseksualnej

f2 - grupa o orientacji heteroseksualnej


Rys. 3.3 a Rozkład posiadania rodziców w grupie osób homoseksualnych

Rys. 3.3 b Rozkład posiadania rodziców w grupie osób heteroseksualnych

W obu grupach przeważająca ilość osób ma oboje rodziców. Zwraca uwagę fakt, że w obu grupach więcej jest nieżyjących ojców niż matek.

Zmienne niezależne główne

W pracy wyróżniono pięć zmiennych niezależnych głównych: orientację homoseksualną, płeć biologiczną, płeć psychologiczną, poczucie bycia etykietowanym, strukturę rodziny.

Orientacja homoseksualna

Grupy zostały dobrane pod kątem orientacji seksualnej dlatego też w grupie I nie ma osób o orientacji heteroseksualnej, a w grupie II - osób o orientacji homoseksualnej.

Tab. 3.4. Rozkład orientacji homoseksualnej w badanych grupach

X f1 f2 %1 %2
Kobiety 46 0 51,11 0
Mężczyźni 44 0 48,89 0
90 0 100% 0%

f1 - osoby o orientacji homoseksualnej

f2 - osoby o orientacji heteroseksualnej

Graficznie rozkład osób przedstawia Rys. 3.4.


Rys. 3.4. Rozkład osób o orientacji homoseksualnej w badanych grupach

W żadnej z grup nie występuje inna niż przewidziana orientacja psychoseksualna. Dlatego też w grupie heteroseksualnej nie ma osób o orientacji homoseksualnej.

Płeć biologiczna

W badanej grupie rozkład płci biologicznej był następujący:

Tab. 3.5. Rozkład płci biologicznej w badanych grupach

X f1 f2 %1 %2
kobieta 46 45 51 52
mężczyzna 44 42 49 48
90 87 100% 100%

f1 - osoby o orientacji homoseksualnej

f2 - osoby o orientacji heteroseksualnej

Rys. 3.5 b Rozkład płci biologicznej w grupie osób heteroseksualnych

Rys. 3.5a Rozkład płci biologicznej w grupie osób homoseksualnych

W badanych grupach rozkład płci jest podobny. W obu grupach jest nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn.

Płeć psychologiczna

Kolejną wyróżnioną zmienną jest Płeć psychologiczna. Rozkład Płci psychologicznej w badanych grupach przedstawia Tab. 3.6. oraz Rys. 3.6a i 3.6b na których widać, że grupy różnią się od siebie.

Tab. 3.6. Rozkład płci psychologicznej w badanych grupach

X f1 f2 %1 %2
Osoby androgyniczne 20 27 22 32
Osoby określone seksualnie 13 23 14 26
Osoby nieokreślone seksualnie 31 23 35 26
Osoby krzyżowo określone seksualnie 26 14 29 16
90 87 100% 100%

f1 - osoby o orientacji homoseksualnej

f2 - osoby o orientacji heteroseksualnej

Rys. 3.6a. Rozkład płci psychologicznej w grupie osób homoseksualnych

Rys. 3.6b. Rozkład płci psychologicznej w grupie osób heteroseksualnych

Jak widać grupy są heterogeniczne - w grupie I najwięcej jest osób nieokreślonych seksualnie, natomiast w grupie II - androgynicznych, których w grupie I jest najmniej.

Poczucie bycia etykietowanym

Poczucie bycia etykietowanym zostało zbadane tylko w grupie homoseksualnej:

Tab. 3.7.Rozkład poczucia bycia etykietowanym

X Przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Stopień bardzo niski 0-5 17 2 37 4,5
Stopień niski 6-11 3 2 7 4,5
Stopień średni 12-17 12 8 26 18
Stopień wysoki 18-23 7 10 15 23
Stopień bardzo wysoki 24-28 7 22 15 50
46 44 100% 100%

f1 - kobiety homoseksualne

f2 - mężczyźni homoseksualni


Rys. 3.7.a Poczucie bycia etykietowanym w całej grupie homoseksualnej

Rys. 3.7 b. Poczucie bycia etykietowanym - kobiety


Rys. 3.7 c. Poczucie bycia etykietowanym - mężczyźni

Jak wynika z przedstawionych schematów mężczyźni czują się bardziej etykietowani niż kobiety. Połowa homoseksualnych mężczyzn odczuwa bardzo wysoki stopień etykietowania. Wśród kobiet przedstawia się to inaczej: największy odsetek kobiet - 37% odczuwa bardzo niski stopień etykietowania. Średnia arytmetyczna dla całej grupy wyniosła 16,7 dla kobiet -12,4, dla mężczyzn - 21,1. Mężczyźni uzyskali więc bardzo wysoki wynik.

Rozpiętość teoretyczna wynosiła 0-28 natomiast otrzymana u kobiet wyniosła 4-28 (por. Rys. 3.7 d), u mężczyzn dyspersja otrzymana wyniosła 1-28 (por. Rys. 3.7e.).Jak widać z przedstawionych rysunków żadna osoba nie zaznaczyła zerowego stopnia etykietowania. Odchylenie standardowe wyniosło dla całej grupy 8,96.

Wśród osób o orientacji heteroseksualnej przedstawiony został kwestionariusz stereotypizacji. Wyniki przedstawione są poniżej:

Tab. 3.8. Stereotypizacja osób o orientacji homoseksualnej przez osoby heteroseksualne

X Przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 0-16 16 15 35 36
Niski 17-33 8 11 18 26
Średni 34-50 3 8 7 19
Wysoki 51-67 16 5 36 12
Bardzo wysoki 68-84 2 3 4 7
45 42 100% 100%

f1 - kobiety heteroseksualne

f2 - mężczyźni heteroseksualni

Jak wynika z przedstawionych wyżej badań heteroseksualne kobiety są mniej tolerancyjne niż mężczyźni. Odpowiada to wynikom przedstawionym w rozdziale 1.5.1.2. Większość mężczyzn - 36% - wykazuje niski stopień stereotypizacji osób o orientacji homoseksualnej. Graficznie przedstawiają to rysunki 3.8a. i 3.8b.

Rys. 3.8a. Stereotypizacja osób homoseksualnych przez heteroseksualne kobiety

Rys. 3. 8b. Stereotypizacja osób homoseksualnych przez heteroseksualnych mężczyzn

W badaniu dyspersja teoretyczna u kobiet i mężczyzn wynosiła 0-84, natomiast otrzymana 0-83 u kobiet i 0-80 u mężczyzn. Przedstawiają to Rys. 3.8 c. i 3.8 d.Jak widać na rysunkach różnice w rozpiętości w odpowiedziach kobiet i mężczyzn nie są duże. Zwraca uwagę fakt, że żadna osoba nie zaznaczyła maksymalnej ilości punktów. Odchylenie standardowe wyniosło dla całej grupy 24,64. Średnia arytmetyczna wyniosła dla całej grupy 30,7 - dla mężczyzn 28,1, dla kobiet 33,02.

Stopień ujawnienia swej orientacji

W badanych grupach stopień ujawnienia swej orientacji psychoseksualnej był następujący:

Tab. 3.9. Stopień ujawnienia orientacji:

X Przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Nie ujawnienie 0 13 0 14 0
Bardzo niskie ujawnienie 1-3 33 0 37 0
Niskie ujawnienie 4-7 23 0 26 0
Średnie ujawnienie 8-11 12 0 13 0
Wysokie ujawnienie 12-14 4 11 4 13
Całkowite ujawnienie 15 5 76 6 87
90 87 100 100

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne

Rys. 3.9 a. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej przez osoby homoseksualne

Rys. 3.9 b. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej przez osoby heteroseksualne

Jak wynika z przedstawionych wyżej schematów różnice w poszczególnych grupach są bardzo duże. Wśród osób o orientacji homoseksualnej większość nie ujawniła swej orientacji nikomu (14%) lub ujawniła ją w niewielkim stopniu (37%). Najczęściej osoby te powiedziały o swojej orientacji psychoseksualnej najbliższemu przyjacielowi. Wśród osób o orientacji heteroseksualnej większość ujawniła swą orientację całkowicie (87%). Tylko 13% badanych ujawniła swą orientację w stopniu wysokim. Wszystkie te osoby nie zaznaczyły odpowiedzi 15 - wiedzą sąsiedzi - bowiem nie wiedzą czy sąsiedzi wiedzą o ich orientacji psychoseksualnej, gdyż w miejscu zamieszkania mieszkają krótko (7 osób) lub nie znają swoich sąsiadów (4 osoby). Średnia arytmetyczna dla całej grupy wyniosła 9,05 - dla grupy I 4,43, dla grupy II -14,87. Jak widać grupy są heterogeniczne. Grupa I uzyskała wynik bardzo niski (co oznacza, że niewiele osób ujawnia swą orientację psychoseksualną) , grupa II wynik bardzo wysoki (osoby te niemalże w pełni ujawniają swą orientację psychoseksualną).

W badaniu dyspersja teoretyczna wynosiła 0-15, natomiast otrzymana wyniosła w grupie I 0-15, w grupie II 14-15. Przedstawia to Rys. 3.9c. i 3.9d.Zmienna zależna

W pracy wyróżniono jedną zmienną zależną główną: poczucie jakości życia.

Poczucie jakości życia

Poczucie jakości życia w pracy zostało podzielone na cztery obszary: Psyche, Soma, Polis i Codzienne Funkcjonowanie. Wyniki przedstawione są poniżej:

X przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 15-25 2 2 2 2
Niski 26-36 21 9 23 10
Średni 37-47 19 12 21 14
Wysoki 48-58 25 42 28 49
Bardzo wysoki 59-69 23 22 26 25
90 87 100% 100%
Tab. 3.10. Poczucie jakości życia w obszarze Psyche

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne

Jak widać z przedstawionej Tab. 3.10. i poniższych Rys. 3.10a. i 1.10b. w grupie II większość osób odczuwa wysoki i bardzo wysoki poziom jakości życia w obszarze Psyche (74%). Natomiast w grupie I odsetek ten jest mniejszy i wynosi 54 %. W grupie tej aż 44 % odczuwa niskie i średnie poczucie jakości życia. W obu grupach tylko 2 % badanych odczuwa bardzo niski poziom jakości życia.

Rys. 3.10a. Poczucie jakości życia w obszarze Psyche u osób homoseksualnych


Rys. 3.10b. Poczucie jakości życia w obszarze Psyche u osób homoseksualnych

Dyspersja teoretyczna wynosiła 14-70, natomiast otrzymana wyniosła w grupie I 16-68, natomiast w grupie II 14- 69. Pokazują to Rys. 3.10c. i 3.10d.Odchylenie standardowe wyniosło w grupie I 12,75, w grupie II 11. Średnia arytmetyczna wyniosła dal całej grupy 49,6, dla grupy I 47,8, dla grupy II 51,4. Grupy uzyskały więc wysoki poziom Poczucia jakości życia w obszarze Psyche.

W kolejnym obszarze - Soma - rozkład badanych był następujący: średnia arytmetyczna dla całej grupy wyniosła 40,1, dla grupy I 37,4, dla grupy II 43. W grupie osób o orientacji homoseksualnej 52 % odczuwa wysoki i bardzo wysoki poziom jakości życia w obszarze Soma. U osób heteroseksualnych procent ten jest znacznie większy - 78. W grupie I aż 26 % badanych odczuwa niski poziom poczucia jakości życia (w grupie II tylko 11%). Przedstawia to Tab. 3.11. i Rys. 3.11a. i 3.11b.

X przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 11-19 5 2 6 2
Niski 20-28 23 10 26 11
Średni 29-37 14 8 16 9
Wysoki 38-46 22 27 24 31
Bardzo wysoki 47-55 26 40 28 47
90 87 100% 100%
Tab. 3.11. Poczucie jakości życia w obszarze Soma

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne


Rys. 3.11a. Poczucie jakości życia w obszarze Soma u osób homoseksualnych


Rys. 3.11b. Poczucie jakości życia w obszarze Soma u osób heteroseksualnych

Dyspersja teoretyczna wynosiła 11-55, natomiast otrzymana wyniosła w grupie I 18 -54, w grupie II 11-54.Odchylenie standardowe wyniosło w grupie osób homoseksualnych 11,3, natomiast w grupie heteroseksualnej 10.

W kolejnym zbadanym obszarze - Polis średnia arytmetyczna wyniosła dla całej grupy 36,3, dla grupy I 32, dla grupy II 40. Osoby więc różnią się poczuciem jakości życia w tym obszarze, grupa heteroseksualna odczuwa wyższy poziom niż grupa homoseksualna. Rozkład osób przedstawia Tab. 3.12. i Rys. 3.12a. i 3.12b.

Tab. 3.12. Poczucie jakości życia w obszarze Polis

X przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 11-19 11 4 12 4
Niski 20-28 24 11 27 13
Średni 29-37 25 12 28 14
Wysoki 38-46 22 26 24 30
Bardzo wysoki 47-55 8 34 9 39
90 87 100% 100%

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne


Rys. 3.12a. Poczucie jakości życia w obszarze Polis u osób homoseksualnych

Rys. 3.12b. Poczucie jakości życia w obszarzePolis u osób heteroseksualnych

Różnice między badanymi grupami są znaczne. U osób homoseksualnych największą grupę stanowią osoby odczuwające niski poziom poczucia jakości życia w obszarze Polis (27%). Natomiast w grupie II największą grupę stanowią osoby odczuwające bardzo wysoki poziom (39%). Grupy są więc heterogeniczne.

Dyspersja teoretyczna wyniosła 11-55, natomiast otrzymana wyniosła: w grupie osób homoseksualnych 13-53, natomiast w grupie osób heteroseksualnych 18-54. Pokazują to Rys. 3.12c. i 3.12d.Odchylenie standardowe wyniosło w I grupie 9,9, a w II 9,97.

W kolejnym obszarze rozkład grup przedstawia się następująco:

X przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 16-23 10 1 11 1
Niski 24-31 17 12 19 14
Średni 32-39 12 3 13 3
Wysoki 40-47 20 24 22 28
Bardzo wysoki 48-55 31 47 35 54
90 87 100% 100%
Tab. 3.13. Poczucie jakości życia w obszarze Codzienne Funkcjonowanie

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne


Rys. 3.13 a Poczucie jakości życie w obszarze Codzienne Funkcjonowanie u osób u osób homoseksualnych


Rys. 3.13b. Poczucie jakości życie w obszarze Codzienne Funkcjonowanie u osób heteroseksualnych

Jak wynika z przedstawionych rysunków aż 30% badanych w grupie I odczuwa bardzo niskie i niskie poczucie jakości życia w obszarze Codzienne Funkcjonowanie (w grupie II tylko 15%). Ponad połowa (54%) osób o orientacji heteroseksualnej odczuwa bardzo wysoki poziom poczucia jakości życia w obszarze Codzienne Funkcjonowanie (w grupie I odsetek ten też jest duży - 35 %). Średnia arytmetyczna dla całej grupy wyniosła 42, dla grupy I 39,4, dla grupy II 44,8. Widać więc różnice między grupami.

Dyspersje w uzyskanych odpowiedziach przedstawiają Rys. 3.13 c. i 3.13 d.Jak widać z przedstawionych Rys. 3.13c. i 3.13d. dyspersja teoretyczna wynosiła 11-55, a otrzymana w grupie I wyniosła 19-54, natomiast w grupie II 19-55. Odchylenie standardowe wyniosło w I grupie 10,91, a w II grupie 8,77.

Rozpatrując Poczucie Jakości Życia jako sumę czterech przedstawionych wyżej obszarów otrzymujemy następujące wyniki:

Tab. 3.14. Poczucie jakości życia

X przedział punktowy f1 f2 %1 %2
Bardzo niski 68-100 12 4 13 5
Niski 101-133 20 10 22 11,5
Średni 134-166 16 10 18 11,5
Wysoki 167-199 22 27 25 31
Bardzo wysoki 200-232 20 36 22 41

90 87 100% 100%

f1 - osoby homoseksualne

f2 - osoby heteroseksualne

Podsumowując cztery obszary Poczucia Jakości Życia uwidaczniają się różnice między obiema grupami. W grupie I zauważamy niemalże równomierne rozłożenie badanych na pięciostopniowej skali. Natomiast w grupie II największą grupę stanowią osoby odczuwające bardzo wysoki poziom poczucia jakości życia. Graficznie przedstawiają to Rys. 3. 14a. i 3.14b.


Rys. 3.14a. Poczucie jakości życia osób homoseksualnych

Rys. 3.14b. Poczucie jakości życia osób heteroseksualnych

Średnia arytmetyczna dla całej grupy wyniosła 168,1, dla grupy I 156,6, dla grupy II 180. Widać więc, że biorąc pod uwagę sumę czterech obszarów poczucia jakości życia osoby heteroseksualne uzyskały większą średnią, co oznacza, że odczuwają średnio wyższy poziom poczucia jakości życia.

Dyspersje przedstawiają Rys. 3.14c. i 3.14d.Jak widać różnice w dyspersji między grupami nie są duże. Osoby heteroseksualne wykazały nieznaczne odchylenie w prawą stronę na osi dyspersji. Oznacza to, że minimalna i maksymalna wartość uzyskana w tej grupie jest większa niż w grupie osób homoseksualnych.komentarze

Witam, podoba mi się ta praca, jest rzeczowo i konkretnie napisana, jasna i przejrzysta a przy tym porusza wiele skomplikowanych zagadnien.

skomentowano: 2010-09-01 22:27:34 przez: Ma

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.