www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Analiza wyników badań własnych » Statystyczna weryfikacja hipotez

Statystyczna weryfikacja hipotez

W nauce wyróżniamy dwa rodzaje hipotez: pierwszy mówi o związku między zmiennymi, drugi o istotności różnic między zmiennymi. Do oceny siły związku posłużono się współczynnikiem r - Pearsona. Ocenę istotności różnic dokonano na podstawie testu t-Studenta i testu chi².

Hipoteza 1: poczucie bycia etykietowanym/stereotypizacja a poczucie jakości życia

Jak wynika z analizy korelacji (Załącznik nr 7) związek między badanymi zmiennymi jest następujący:

a) w grupie osób homoseksualnych korelacja między byciem etykietowanym a jakością życia w obszarze Soma, Polis, Codzienne Funkcjonowanie jest nieistotna statystycznie, w obszarze Psyche jest istotna statystycznie. Pokazuje to Tab. 3.15a.

Tab.3.15a. Korelacja między poczuciem etykietowania a poczuciem jakości życia u osób homoseksualnych

Obszar pocz. jakości życia r-Pearsona Siła korelacji
Psyche -0,21 niska
Soma -0,10 brak
Polis -0,16 brak
Codzienne Funkcjonowanie -0,10 brak

We wszystkich 4 obszarach korelacja jest odwrotnie proporcjonalna.

b) w badaniu grupy osób heteroseksualnych korelacja między poczuciem jakości życia w obszarze Psyche, Soma, Polis, Codzienne Funkcjonowanie, a stereotypizacją jest istotna statystycznie. Siła korelacji w poszczególnych obszarach poczucia jakości życia jest następująca:

Tab.3.15b. Korelacja między stereotypizacją a poczuciem jakości życia u osób heteroseksualnych

Obszar pocz. jakości życia r-Pearsona Siła korelacji
Psyche -0,23 niska
Soma -0,30 umiarkowana
Polis -0,34 umiarkowana
Codzienne Funkcjonowanie -0,34 umiarkowana

We wszystkich 4 obszarach korelacja jest odwrotnie proporcjonalna

Komentarz: U osób homoseksualnych tylko w obszarze Polis występuje korelacja istotna statystycznie. Natomiast w grupie II jest związek między poczuciem jakości życia w obszarach Soma, Polis, Codzienne Funkcjonowania a stereotypizacją osób o orientacji homoseksualnej. Natomiast między obszarem Psyche a stereotypizacją osób o orientacji homoseksualnej korelacja jest bardzo niska. We wszystkich obszarach korelacja jest odwrotnie proporcjonalna co oznacza, że wraz ze wzrostem poczucia jakości życia siła stereotypizacji maleje. Zwraca uwagę korelacja w grupie I, gdyż wskazuje, że poczucie bycia etykietowanym obniża poczucie jakości życia w obszarze Psyche. Osoba odczuwa dyskomfort związany z poczuciem bycia etykietowanym. Natomiast dla grupy II nasuwa się wniosek, że osoby bardziej zadowolone ze swojego życia wykazują większą tolerancję dla osób o orientacji homoseksualnej i przypisują im mniej stereotypowych cech.

Hipoteza 2: miejsce zamieszkania a poczucie bycia etykietowanym\stereotypizacja

a) W grupie osób homoseksualnych nie występuje istotność różnic między grupami. Pokazuje to Tab. 3.16a..

Tab. 3.16a. Związek między miejscem zamieszkania a poczuciem etykietowania u osób homoseksualnych

miejsce zamieszkania t p
wieś-małe miasto 1,018 0,314
wieś-duże miasto 1,346 0,183
małe miasto-duże miasto 0,124 0,902

b) W grupie osób heteroseksualnych nie występuje istotność różnic między grupami. Pokazuje to Rys. 3.16b.

Tab. 3.16b. Związek między miejscem zamieszkania a stereotypizacją u osób heteroseksualnych

miejsce zamieszkania t p
wieś-małe miasto 1,619 0,112
wieś-duże miasto 1,675 0,993
małe miasto-duże miasto -0,162 0,872

Komentarz: w obu grupach nie występuje istotność różnic. Oznacza to, że miejsce zamieszkania osób o orientacji homoseksualnej nie ma wpływu na ich poczucie bycia etykietowanym. Wydaje się być to spowodowane tym, że osoby homoseksualne odczuwające dyskomfort z powodu swej orientacji w miejscu zamieszkania starają się zmienić otoczenie na bardziej przyjazne, jeśli mają takie możliwości32. Natomiast dla grupy kontrolnej (heteroseksualnej) nasuwa się wniosek, że miejsce zamieszkania nie ma wpływu na stereotypowe spostrzeganie osób homoseksualnych. Wydaje się, że spowodowane jest to tym, że decydującym czynnikiem tolerancji wobec osób homoseksualnych jest wykształcenie, a nie miejsce zamieszkania. Tolerancja wiąże się ściśle ze stereotypowym spostrzeganiem osób homoseksualnych. Widać to wyraźnie w badaniach CBOSu, które wykazały, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie tolerancja w tej kwestii. Badania przedstawione zostały w rozdziale 1.5.1.2., gdzie przytoczone są badania CBOSu.

Hipoteza 3: miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia

a) W grupie I występuje istotność różnic między grupami. Przedstawia to Tab. 3.17a. Istotność różnic zaznaczono kolorem czerwonym.

Tab. 3.17a. Związek między miejscem zamieszkania a poczuciem jakości życia u osób homoseksualnych

miejsce zamieszkania obszar Poczucia Jakości Życia t p

wieś-małe miasto


Psyche -2,683 0,010
Soma -1,990 0,052
Polis -2,511 0,015
Codzienne Funkcjonowanie -1,224 0,227
wieś-duże miasto Psyche -5,909 0,00
Soma -4,189 0,000009
Polis -4,856 0,00009
Codzienne Funkcjonowanie -3,751 0,0004
małe miasto-duże miasto Psyche -2,271 0,026
Soma -1,788 0,078
Polis -2,202 0,031
Codzienne Funkcjonowanie -2,464 0,016

b) W grupie II występuje istotność różnic między grupami, co pokazuje Tab. 3. 17b.

Tab. 3.17b. Związek między miejscem zamieszkania a poczuciem jakości życia u osób heteroseksualnych

miejsce zamieszkania obszar Poczucia Jakości Życia t p

wieś-małe miasto


Psyche -3,769 0,00005
Soma -4,757 0,00002
Polis -4,925 0,00001
Codzienne Funkcjonowanie -5,070 0,000007
wieś-duże miasto Psyche -4,647 0,00002
Soma -6,216 0,00
Polis -5,945 0,00
Codzienne Funkcjonowanie -5,718 0,00
małe miasto-duże miasto Psyche -0,720 0,474
Soma -0,467 0,642
Polis -0,436 0,664
Codzienne Funkcjonowanie 0,243 0,809

Komentarz: w grupie osób o orientacji homoseksualnej zauważamy istotność różnic w większości obszarów poczucia jakości życia biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. Porównując mieszkańców wsi i małych miast nie było istotnych różnic w sferze Soma i Codziennym Funkcjonowaniu. Wśród mieszkańców małego i dużego miasta nie zauważono istotnych różnic w sferze Soma. Mieszkańcy wsi vs dużego miasta wykazują różnice istotne statystycznie w poziomie jakości życia w każdej ze sfer. W grupie II występują znaczne istotności różnic wśród mieszkańców wieś vs małe miasto i wieś vs duże miasto. Nie występują natomiast istotne różnice w poczuciu jakości życia u osób z małych vs dużych miast.

Wydaje się, że miejsce zamieszkania jest istotnym czynnikiem dla poczucia jakości życia. Dzieje się tak, ponieważ obecnie wielu mieszkańców wsi nie ma pracy i chciałoby przenieść się do miast. Wydaje się im, że w mieście jest dużo łatwiej o pracę.33

Hipoteza 4: płeć biologiczna a poczucie jakości życia

a) w grupie osób homoseksualnych rozkład osób przedstawia Tab. 3.18a.:

Tab. 3.18a. Płeć biologiczna a poczucie jakości życia u osób homoseksualnych


Obszar poczucia jakości życia t p
Psyche 0,291 0,772
Soma -0,996 0,322
Polis -0,424 0,673
Codzienne Funkcjonowanie -0,162 0,872

a) w grupie osób heteroseksualnych rozkład poczucia jakości życia był następujący:

Tab. 3.18b. Płeć biologiczna a poczucie jakości życia u osób heteroseksualnych


Obszar poczucia jakości życia t p
Psyche 0,318 0,751
Soma -0,874 0,384
Polis -0,627 0,532
Codzienne Funkcjonowanie 1,6 0,113

Komentarz: w obu grupach nie ma istotnych różnic między płcią biologiczną a poczuciem jakości życia. Spowodowane jest to tym, że grupa została dobrana pod kątem orientacji psychoseksualnej. W założeniu więc badane osoby utożsamiały się z własną płcią biologiczną. Dlatego też nie ma tu istotnych statystycznie różnic.

Hipoteza 5: płeć psychologiczna a poczucie jakości życia

a) w grupie osób homoseksualnych rozkład płci psychologicznej pokazuje Tab. 3.19a.

Tab. 3. 19a. Rozkład płci psychologicznej w grupie osób homoseksualnych


X Kobiety Mężczyźni
osoby androgyniczne 14 6 20
osoby określone seksualnie 8 5 13
osoby nieokreślone seksualnie 13 18 31
osoby krzyżowo określone 11 15 26
46 44 90

Wyniki istotności różnic między płcią psychologiczną a poczuciem jakości życia zostaną przedstawione oddzielnie dla czterech obszarów poczucia jakości życia w dwóch grupach - homoseksualnej i heteroseksualnej.

Tab. 3.19b. Płeć psychologiczna a poczucie jakości życia u osób homoseksualnych

typ płci psychologicznej obszar Poczucia Jakości Życia t p

osoby określone seksualnie-

osoby krzyżowo określone seksualnie


Psyche 1,847 0,072
Soma 0,803 0,427
Polis 1,995 0,052
Codzienne Funkcjonowanie 1,652 0,106
osoby określone seksualnie-

osoby krzyżowo określone seksualnie

Psyche 1,804 0,079
Soma 0,835 0,409
Polis 1,820 0,077
Codzienne Funkcjonowanie 1,447 0,156
osoby określone seksualnie-

osoby androgyniczne

Psyche 1,720 0,095
Soma 0,667 0,51
Polis 1,225 0,23
Codzienne Funkcjonowanie 1,323 0,195
osoby nieokreślone seksualnie -

osoby krzyżowo określone seksualnie

Psyche 0,32 0,750
Soma 0,201 0,841
Polis 0,383 0,703
Codzienne Funkcjonowanie -0,039 0,969
osoby nieokreślone seksualnie -

osoby androgyniczne

Psyche 0,120 0,905
Soma -0,125 0,9
Polis -0,593 0,556
Codzienne Funkcjonowanie -0,249 0,804
osoby krzyżowo określone seksualnie -

osoby androgyniczne

Psyche -0,166 0,869
Soma -0,287 0,775
Polis -0,789 0,435
Codzienne Funkcjonowanie -0,19 0,85

b) w grupie osób heteroseksualnych rozkład płci psychologicznej pokazuje Tab. 3. 19c.

Tab. 3. 19c. Rozkład płci psychologicznej w grupie osób heteroseksualnych

X Kobiety Mężczyźni
osoby androgyniczne 13 14 27
osoby określone seksualnie 8 15 23
osoby nieokreślone seksualnie 15 8 23
osoby krzyżowo określone 9 5 14
45 42 87

Wyniki istotności różnic między płcią psychologiczną a poczuciem jakości życia zostaną przedstawione oddzielnie dla czterech obszarów poczucia jakości życia.

Tab. 3.19d. Płeć psychologiczna a poczucie jakości życia u osób heteroseksualnych

Typ płci psychologicznej obszar Poczucia Jakości Życia t p

osoby określone seksualnie-

osoby krzyżowo określone seksualnie


Psyche 1,031 0,308
Soma 0,474 0,637
Polis -0,103 0,918
Codzienne Funkcjonowanie -0,89 0,379
osoby określone seksualnie-

osoby krzyżowo określone seksualnie

Psyche 0,627 0,535
Soma -0,135 0,893
Polis -0,121 0,904
Codzienne Funkcjonowanie -1,287 0,206
osoby określone seksualnie-

osoby androgyniczne

Psyche 0,75 0,457
Soma 0,103 0,919
Polis -0,604 0,549
Codzienne Funkcjonowanie -0,426 0,672
osoby nieokreślone seksualnie -

osoby krzyżowo określone seksualnie

Psyche -0,35 0,728
Soma -0,566 0,575
Polis -0,04 0,968
Codzienne Funkcjonowanie -0,589 0,56
osoby nieokreślone seksualnie -

osoby androgyniczne

Psyche -0,257 0,798
Soma -0,339 0,736
Polis -0,53 0,599
Codzienne Funkcjonowanie 0,501 0,618
osoby krzyżowo określone seksualnie -

osoby androgyniczne

Psyche 0,089 0,929
Soma 0,213 0,832
Polis -0,389 0,699
Codzienne Funkcjonowanie 0,997 0,325

Komentarz: Jak widać z przedstawionych Tab. 3.19b. i 3.19d. nie występują istotne różnice między płcią psychologiczną, a poczuciem jakości życia w żadnym z wyodrębnionych obszarów poczucia jakości życia i typu płci psychologicznej. W celu pogłębienia tej hipotezy została przeprowadzona analiza istotności różnic między płcią biologiczną, płcią psychologiczną, a sumą czterech obszarów poczucia jakości życia. Ocenę istotności różnic dokonano na podstawie testu chi kwadrat (χ² ). Wyniki przedstawia Tab. 3.19 e.

Tab. 3.19e. Płeć biologiczna, płeć psychologiczna a poczucie jakości życia

płeć biologiczna

orientacja

psychoseksualna


obszar Typ płci Me >Me p

χ²


wynik


mężczyźni homoseksualna Psyche Androgyniczni 2 4 0,07 3,27 różnica istotna

statystycznie

Nieokreśleni 9 9
mężczyźni homoseksualna Psyche krzyżowo określeni 9 9 0,07 3,27 różnica istotna

statystycznie

określeni 3 2
mężczyźni homoseksualna Psyche określeni 3 2 0,07 3,27 różnica istotna

statystycznie

nieokreśleni 9 9
kobiety homoseksualna Psyche krzyżowo określeni krzyzokreśleni 7 7 0,026 4,97 różnica istotna

statystycznie

określeni


1 4
kobiety homoseksualna Psyche krzyżowo określeni 1 7 0,027 4,86 różnica istotna

statystycznie

nieokreśleni


8 5
kobiety homoseksualna Polis krzyżowo określeni 7 4 0,026 4,97 różnica istotna

statystycznie

określeni


1 7
kobiety homoseksualna Polis określeni 1 7 0,011 6,35 różnica istotna

statystycznie

nieokreśleni 9 4
kobiety homoseksualna PJŻ krzyżowo określeni 7 4 0,09 2,77 różnica prawie istotna statyst.

określeni


2 6
kobiety heteroseksualna Psyche

androgyniczni


8 5 0,013 6,13 różnica istotna statystycznie
określeni 1 7
Kobiety heteroseksualna Psyche określeni

nieokreśleni

1 7 0,027 4,86 różnica istotna statystycznie
nieokreśleni 10 5

W Tab. 3.19e. przedstawione zostały tylko wyniki wykazujące różnice istotne statystycznie. Pozostałe kombinacje między płcią biologiczną, psychologiczną, a poczuciem jakości życia są nieistotne statystycznie. Widać więc, że między płcią psychologiczną a obszarami poczucia jakości życia są różnice. Oznacza to, że na stopień poczucia jakości życia badanych przeze mnie osób wpływa nie tylko ich orientacja psychoseksualna, ale także typ płci psychologicznej. Więc bycie osobą homoseksualną nie implikuje niższego poczucia jakości życia. Widać to zwłaszcza w obszarze Psyche, gdzie aż w 7 grupach występują różnice istotne statystycznie. Całą tabelę zawiera Załącznik nr 9.

Hipoteza 6: struktura rodziny a poczucie jakości życia

Struktura rodziny została w badaniu podzielona na: posiadanie rodzeństwa i posiadanie rodziców (matki i ojca).

a) w grupie osób homoseksualnych korelacje między poczuciem jakości życia a strukturą rodziny przedstawiają Tab. 3.20a., Tab. 3.20b. i Tab. 3.20c.

Tab. 3.20a.Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem rodzeństwa u osób homoseksualnych


korelacje
zmienna Psyche Soma Polis Codzienne Funkcjonowanie
liczba rodzeństwa -0,6 -0,1 0,13 0,05

Tab.3.20b. Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem matki u osób homoseksualnych


zmienna grupująca: posiadanie ojca
zmienna t p
Psyche -1,644 0,104
Soma -1,747 0,084
Polis -1,292 0,2
Codzienne Funkcjonowanie -1,383 0,170

Tab.3.20c. Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem ojca u osób homoseksualnych


zmienna grupująca: posiadanie matki
zmienna t p
Psyche 0,158 0,874
Soma -0,293 0,770
Polis 0,409 0,683
Codzienne Funkcjonowanie -0,021 0,983

b) w grupie osób heteroseksualnych korelacje między poczuciem jakości życia a strukturą rodziny przedstawiają Tab. 3.20d., Tab. 3.20e.

Tab.3.20d.Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem rodzeństwa u osób heteroseksualnych


korelacje
zmienna Psyche Soma Polis Codzienne Funkcjonowanie
liczba rodzeństwa -0,6 0,08 0,09 -0,4

Tab.3.20e.Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem ojca u osób heteroseksualnych


zmienna grupująca: posiadanie ojca
zmienna t p
Psyche -1,166 0,247
Soma -1,845 0,068
Polis -1,629 0,107
Codzienne Funkcjonowanie -0,564 0,574

Korelacje między poczuciem jakości życia a posiadaniem matki są bardzo mało zróżnicowane.

Komentarz: Jak widać z przedstawionych tabel struktura rodziny w badanych przeze mnie grupach nie ma wpływu na poczucie jakości życia. W dużej mierze może być to spowodowane tym, że badana grupa jest w okresie wczesnej dorosłości i wiele osób może już nie mieszkać z rodzicami, a wówczas rodzina nie będzie miała znaczącego wpływu na ich poczucie jakości życia.34

Hipoteza 7: stopień ujawnienia swej orientacji psychoseksualnej a poczucie jakości życia

a) W grupie osób homoseksualnych nie ma korelacji między ujawnieniem swej orientacji a poczuciem jakości życia. Przedstawia to Tab. 3. 21a.

Tab. 3.21a. Korelacje między ujawnieniem orientacji a poczuciem jakości życia u osób homoseksualnych


korelacje
zmienna Psyche Soma Polis Codzienne Funkcjonowanie
ujawnienie orientacji 0,06 -0,05 -0,15 -,10

b) W grupie osób heteroseksualnych występują korelacje między ujawnieniem swej orientacji a poczuciem jakości życia. Przedstawia to Tab.3.21b.

Tab. 3.21b. Korelacje między ujawnieniem orientacji a poczuciem jakości życia u osób heteroseksualnych


grupująca: ujawnienie orientacji
zmienne t p
Psyche -1,575 0,119
Soma -2,032 0,045
Polis -1,435 0,155
Codzienne Funkcjonowanie -2,813 0,006

Komentarz: W grupie I nie występują korelacje między poczuciem jakości życia a stopniem ujawnienia swej orientacji psychoseksualnej. Może być to spowodowane tym, iż mechanizm coming aut opiera się na zasadzie ujawnienia się wobec osób co do których ma się pewność, że nie zostanie się odrzuconym. Mechanizm ten został opisany w Rozdziale 1.5.1.1. W grupie II widoczne są korelacje w obszarze Soma i Codzienne Funkcjonowanie. Większość osób z tej grupy ujawniła swą orientację całkowicie (87%). Tylko 13% badanych ujawniła swą orientację w stopniu wysokim. Wszystkie te osoby nie zaznaczyły odpowiedzi 15 - wiedzą sąsiedzi - bowiem nie wiedzą czy sąsiedzi wiedzą o ich orientacji psychoseksualnej, gdyż w miejscu zamieszkania mieszkają krótko (7 osób) lub nie znają swoich sąsiadów (4 osoby). Więc 7 osób z tej grupy zmieniło miejsce zamieszkania. Uzyskane więc wyniki mogą być chwilowym obniżeniem poczucia jakości życia wśród tych osób. Przemawia za tym zwłaszcza różnica w obszarze Codzienne Funkcjonowanie. Należy wziąć pod uwagę, że osoby heteroseksualne nie powinny odczuwać dyskomfortu z powodu ujawnienia swej orientacji psychoseksualnej. Dlatego wyniki te należy interpretować bardzo ostrożnie.

Hipoteza 8: stopień ujawnienia swej orientacji psychoseksualnej a miejsce zamieszkania

Brak danych do potwierdzenia hipotezy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.