www.eprace.edu.pl » homoseksualisci » Metodologiczne podstawy badań własnych » Hipotezy badawcze

Hipotezy badawcze

W rozdziale tym przedstawione zostaną hipotezy zerowe i robocze, które w dalszej części pracy zostaną zweryfikowane. Wszystkie hipotezy mają postać hipotez dwukierunkowych:

Hipoteza 1 dotyczy problemu zależnościowego 1:

Uzasadnienie: Funkcjonujące w naszym społeczeństwie stereotypy i etykiety w stosunku do osób o orientacji homoseksualnej wskazują że istnieje związek między poczuciem jakości życia, a odczuwaniem bycia etykietowanym przy czym wydaje się, że im większy stopień etykietowania tym poczucie jakości życia będzie niższe.

Uzasadnienie: Wydaje się, że tolerancja i stereotypizacja osób homoseksualnych przez osoby heteroseksualne jest związana z wykształceniem i satysfakcją z życia osób heteroseksualnych. Dlatego tez wraz ze wzrostem poczucia jakości życia siła stereotypizacji będzie malała.

Hipoteza 2 dotyczy problemu zależnościowego 2:

Uzasadnienie: Uważam, że istnieje związek między miejscem zamieszkania, a poczuciem bycia etykietowanym, przy czym wydaje się, że duże miasto powoduje, że poczucie bycia etykietowanym jest mniejsze niż w przypadku mieszkania na wsi, gdzie stereotypy wydają się być bardziej zakorzenione.

Uzasadnienie: Uważam, że istnieje związek między miejscem zamieszkania, a stereotypizacją. Wydaje się, że mieszkańcy miast są bardziej tolerancyjni niż mieszkańcy wsi i w związku z tym będą łączyć mniej stereotypów z osobami homoseksualnymi.

Hipoteza 3 dotyczy problemu zależnościowego 3: Czy osoby pochodzące z różnych miejsc zamieszkania mają różne poczucie jakości życia?

Uzasadnienie: Uważam, że istnieje związek między miejscem zamieszkania, a poczuciem jakości życia, przy czym wydaje się, że mieszkańcy wsi będą mieli niższe poczucie jakości życia niż mieszkańcy małych i dużych miast.

Hipoteza 4 dotyczy problemu zależnościowego 4: Czy osoby różniące się płcią biologiczną różnią się poczuciem jakości życia?

Uzasadnienie: Uważam, że nie ma związku między płcią biologiczną a poczuciem jakości życia, ponieważ jakość życia zależy od wielu czynników życia jednostki, a nie od jej płci.

Hipoteza 5 dotyczy problemu zależnościowego 5: Czy osoby różniące się płcią psychologiczną różnią się poczuciem jakości życia?

Uzasadnienie: Uważam, że istnieje związek między płcią psychologiczną a poczuciem jakości życia, przy czym wydaje mi się osoby o kobiecej psychice i nieokreślone seksualnie będą miały niższe poczucie jakości życia niż o męskiej, czy androgynicznej psychice.

Hipoteza 6 dotyczy problemu zależnościowego 6: Czy osoby pochodzące z rodzin o różnej strukturze mają różne poczucie jakości życia?

Uzasadnienie: Uważam, że struktura rodziny nie będzie miała wpływu na poczucie jakości życia ponieważ w badanej przeze mnie grupie wiele osób usamodzielniło się i mieszka oddzielnie lub tworzy własne rodziny. Wpływ ich pierwotnej rodziny na ich poczucie jakości życia nie będzie więc istotny.

Hipoteza 7 dotyczy problemu zależnościowego 7: Czy osoby mające różny stopień ujawnienia swej orientacji różnią się poczuciem jakości życia?

ho –Nie ma związku między stopniem ujawnienia swej orientacji a poczuciem jakości życia.

h1 - Stopień ujawnienia swej orientacji ma wpływ na poczucie jakości życia.

Uzasadnienie: Uważam, że stopień ujawnienia swej orientacji ma wpływ na poczucie jakości życia, przy czym im wyższy stopień ujawnienia swej orientacji tym wyższe poczucie jakości życia. Ma to związek z faktem, że osoby z reguły ujawniają się wobec ludzi, co do których mają raczej pewność, że ich nie odrzucą.

Hipoteza 8 dotyczy problemu zależnościowego 8: Czy osoby mające różny stopień ujawnienia swej orientacji mają różne miejsce zamieszkania?

ho – Nie ma związku między stopniem ujawnienia a miejscem zamieszkania.

h1 - Stopień ujawnienia jest zależny od miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie: Uważam, że stopień ujawnienia jest zależny od miejsca zamieszkania, przy czym wydaje się, że stopień ujawnienia będzie najniższy na wsi, a następnie będzie rósł wraz z wielkością miasta.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.